Algemene voorwaarden van Klaaswebdesign.com
Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Klaaswebdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Klaaswebdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst ,offerte of factuur verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 01 Januari 2017.
A. Leveringsvoorwaarden Klaaswebdesign.
DEFINITIES Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Onderhoud van een website: het door Klaaswebdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Klaaswebdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1. TOEPASSELIJKHEID Door ondertekening van een overeenkomst met Klaaswebdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Klaaswebdesign en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Klaaswebdesign opgenomen wordt.
2. AANBIEDING EN ACCEPTATIE Alle offertes en prijsopgaven Klaaswebdesign zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door Klaaswebdesign blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Klaaswebdesign. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Klaaswebdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Klaaswebdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST Klaaswebdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klaaswebdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klaaswebdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klaaswebdesign zijn verstrekt, heeft Klaaswebdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Klaaswebdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Klaaswebdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Klaaswebdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door Klaaswebdesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Klaaswebdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
4. DUUR EN BEËINDIGING Het ontwerpen van een nieuwe website door Klaaswebdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken. Bij een ontwerp komt automatisch een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de bestaande website tussen Klaaswebdesign en de opdrachtgever. Kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk of per email worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Klaaswebdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Klaaswebdesign gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden. Klaaswebdesign heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
5. LEVERING EN LEVERTIJD Klaaswebdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Klaaswebdesign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Klaaswebdesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Klaaswebdesign ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Klaaswebdesign over tot het voltooien van de volledige website. Mocht Klaaswebdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Klaaswebdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Klaaswebdesign een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Door Klaaswebdesign gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, dvd of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.
6. OVERMACHT Klaaswebdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Klaaswebdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Klaaswebdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Klaaswebdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Klaaswebdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
7. PRIJZEN Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door Klaaswebdesign minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
8. BETALING Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Klaaswebdesign is de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verende van de factuur door Klaaswebdesign het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Klaaswebdesign aan de opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd, indien van toepassing. De opdrachtgever dient binnen de maand na het verzenden van de factuur door Klaaswebdesign het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk verdrag gewijzigd worden. In de genoemde gevallen behoudt Klaaswebdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen. zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 8 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Klaaswebdesign over het openstaande bedrag met een minimum van 25,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 8 dagen. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreven, wordt door Klaaswebdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.D onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen de maand nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 8 dagen na facturering Klaaswebdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 8 dagen na verzending voldaan moet worden. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Klaaswebdesign heeft voldaan.
9. COPYRIGHT Al het door Klaaswebdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klaaswebdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door Klaaswebdesign. De eigendom van door Klaaswebdesign verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Klaaswebdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Klaaswebdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Klaaswebdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Klaaswebdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10. AANSPRAKELIJKHEID Voor zover Klaaswebdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Klaaswebdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Klaaswebdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Klaaswebdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Klaaswebdesign. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Klaaswebdesign slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Klaaswebdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Klaaswebdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne. Klaaswebdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Klaaswebdesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Klaaswebdesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
B. Algemene voorwaarden Klaaswebdesign
De opdrachtgever dient Klaaswebdesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door Klaaswebdesign geleden schade.
OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN Klaaswebdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
RECLAMATIE De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Klaaswebdesign, waarna Klaaswebdesign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Klaaswebdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
WIJZIGINGEN VOORWAARDEN Klaaswebdesign behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
OVERIGE Klaaswebdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Klaasebdesign. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Klaaswebdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. Klaaswebdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Klaaswebdesign en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Gent aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Klaaswebdesign met de opdrachtgever gesloten overeenkomst , de administratieve gegevens van Klaaswebdesign beslissend. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Heerenveen. In het geval van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.
C. Onderhoudsvoorwaarden Klaaswebdesign
TOEPASSINGSGEBIED
Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de teksten, foto’s, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website. Laatst genoemden worden dan ook niet verrekend aan de tarieven vermeld op het onderhoudscontract.
RECLAMATIE De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan Klaaswebdesign, waarna Klaaswebdesign deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan Klaaswebdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
WIJZIGINGEN VOORWAARDEN Klaaswebdesign behoudt zich het recht voor deze onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde onderhoudsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden ofbinnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de onderhoudsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
BETALING Zie artikel 8
CONTINUÏTEIT
Na de afloop van het onderhoudscontract zal Klaaswebdesign automatisch een nieuw onderhoudscontract opstellen, met eventuele prijswijzigingen. Bij wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website zal het onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidige onderhoudscontract ongeldig worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden. Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dit is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.